چکیده آیین دادرسی مدنی - بخش چهارم

ابلاغ

ابلاغ یعنی مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی.

اهمیت تشخیص ابلاغ قانونی و واقعی : اگر ابلاغ واقعی باشد موجب میشود که حکم حضوری باشد حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نشود و لایحه ارسال نکند و وکیل نیز معرفی نکند درنتیجه چنین حکمی قابلیت واخواهی ندارد و در صورت قطعیت فورا اجرا میشود. اما اگر ابلاغ قانونی باشد و خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نشود و لایحه ارسال نکند و وکیل هم معرفی نکند چنین حکمی غیابی محسوب میشود و قابلیت واخواهی از آن وجود دارد و در صورت عدم تجدید نظر خواهی نیز قطعیت در معنای اخص نمی یابد و محکوم له نمیتواند آن حکم را اجرا کند مگر با دادن تامین کافی یا ضامن معتبر.

قاضی رسیدگی کننده باید احراز کند که وقت رسیدگی صحیحا با خوانده ابلاغ شده است در غیر این صورت از موجبات تجدید جلسه رسیدگی خواهد بود.

ابلاغ بر دو قسم است : ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی

ابلاغ واقعی زمانی است که اوراق به شخص خوانده تسلیم شود و مامور ابلاغ نسخه اول اخطاریه را به همراه ضمائم آن به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دوم اخطاریه رسید بگیرد.

ابلاغ قانونی زمانی است که اوراق به شخص خوانده تسلیم نشود بلکه به نشانی خوانده الصاق شود و یا به یکی از خویشان و بستگان یا خادمان او تسلیم شود همچنین در صورت عدم حضور خوانده یا بستگان او در محل , مامور برگ دوم را به نشانی الصاق نموده و برگ اول و ضمائم را عودت میدهد.

در دعاوی راجع به ادارات دولتی که ابلاغ به رئیس دفتر مخاطب داده میشود یا ابلاغ در محل کار خوانده به کارگزینی قسمت مربوط یا ابلاغ توسط بخشدار به مخاطب صورت میگیرد ابلاغ واقعی است زیرا این اشخاص قانونا مسئول اجرای امر ابلاغ هستند.

مقررات ابلاغ تابع قانون زمان اجرای آن است و فوری است.

اگر خوانده از گرفتن اوراق امتناع کند مامور ابلاغ ضمن قید این امر در برگ اخطاریه اوراق را اعاده میکند.

در صورتی که خوانده در جلسه حضور یابد و ادعای عدم رعایت تشریفات ابلاغ را کند دادگاه به اعتراض او توجه نمیکند حتی اگر دلیل خوانده صحیح و معتبر باشد.

اعتراض به ابلاغ اخطاریه در صورتی امکان دارد که حکم غیابی صادر شود.

در صورتی که خوانده در آدرس تعیین شده از سوی خواهان در دادخواست وجود نداشته باشد مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر میکند. 

اگر خواهان پس از اخطار رفع نقص نتواند نشانی خوانده را معین کند به تقاضا و هزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست 1 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود. 

ابلاغ به شرکتها : به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا و در نهایت مسئول دفتر آنها صورت گرفته و ابلاغ قانونی است. 

اگر ابلاغ به شرکت در محل ممکن نبود به آخرین محلی که در اداره ثبت شرکتها تعیین شده ابلاغ صورت میگیرد. 

درخصوص شرکتها و اشخاص حقوقی نمیتوان از طریق نشر آگهی اقدام به ابلاغ نمود. 

ابلاغ به ورشکسته به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صورت میگیرد. 

هر یک از طرفین که آدرسی را که سابقه ابلاغ در پرونده داشته تغییر دهد باید فورا آدرس جدید را به دادگاه اطلاع دهد. 

تغییر نشانی دارای سابقه ابلاغ در صورتی امکان دارد که موقتی نباشد و واقعی باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد. 

در تمام مواردی که ابلاغ به شخص غیر مخاطب ابلاغ میشود در صورتی دادرسی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود که اوراق به مخاطب رسیده است.  

/ 1 نظر / 34 بازدید
ماهی

سلام واقعا کارتون عالیه ممنووووووووون