چکیده آیین دادرسی مدنی - بخش هجدهم

اعتراض ثالث

شرایط دعوای اعتراض ثالث : در صورتی که رای بین طرفین دادرسی مخل به حقوق شخص ثالث باشد و شخص ثالث یا نماینده او در مرحله دادرسی دخالت نداشته باشد میتواند اعتراض خود را به رای صادره تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح نماید.

چنانچه شخصی در دعوایی جلب شده باشد نمیتواند به رای صادره اعتراض ثالث نماید چون ثالث محسوب نمیشود.

اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1- اصلی  2- طاری

اعتراض ثالث اصلی : باید در دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.

اعتراض ثالث فاقد مهلت یا ضرب الاجل میباشد ولی باید در نظر داشت که اعتراض قبل از اجرای حکم مطرح است و بعد از اجرای آن در صورتی میتوان مطرح نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض میباشد به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت محکوم له و محکوم علیه حکم مورد اعتراض تقدیم دادگاه میشود.

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث :

اعتراض ثالث اصلی به موجب دادخواست و با کلیه شرایط تقدیم دادخواست میباشد و به دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض تقدیم میشود.

اعتراض ثالث طاری : بدون تقدیم دادخواست و در دادگاهی که دعوی در آم مطرح است رسیدگی میشود مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از درجه دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده که در این صورت معترض , دادخواست خود را به دادگاه مذکور میدهد.

اگر رسیدگی به دعوای ثالث در صلاحیت دادگاه دیگری باشد به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوطه تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوی را ادامه خواهد داد.

در صورت وصول اعتراض ثالث طاری چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض صادر میشود , موثر در اصل دعوی خواهد بود تا حصول نتیجه رسیدگی را متوقف میکند در غیر این صورت رسیدگی را ادامه میدهد.

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم نمیشود مگر در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب , قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند و این مدت قابل تمدید میباشد.

هزینه اعتراض ثالث معادل هزینه فرجام خواهی میباشد.

اعتراض ثالث اصلی زمانی است که شخص به اصل حکم صادره اعتراض دارد.

اعتراض ثالث اجرایی : در صورتی است که حکم در مرحله اجرا باشد و ثالث عملیات اجرایی را مخل حق خود میداند. ( مواد 146 تا 148 قانون اجرای احکام مدنی ).

اعتراض ثالث اجرایی نه دادخواست میخواهد و نه هزینه.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده و عدولی شکایت از احکام میباشد و فقط نسبت به احکام قطعیت یافته امکان پذیر میباشد و قرارها حتی اگر قاطع دعوی باشند قابل اعاده دادرسی نمیباشند. و اگر راه های عادی اعتراض به رای مانند تجدید نظر و واخواهی امکان پذیر باشد نمیتوان از طریق اعاده دادرسی به حکم مربوطه اعتراض کرد.

اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی میباشد و در صورت نقض حکم , دادگاه رسیدگی ماهوی میکند.

درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی داده میشود.

اگر پس از صدور حکم و قطعیت آن محکوم له فوت کند درخواست اعاده دادرسی علیه او مجاز میباشد.

جهات اعاده دادرسی در 7 بند احصا شده است و خلاف قانون یا شرع بودن جزو آن نمیباشد.

اعاده دادرسی نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ و نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر ظرف 20 روز یا 2 ماه حسب مورد خواهد بود.

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست آن ظرف 3 روز به دفتر دادگاه تقدیم شود.

اگر حکم راجع به اعاده دادرسی موثر در دعوی باشد اجرای حکم قطعی تا صدور حکم اعاده دادرسی به تاخیر میفتد.

چنانچه دعوایی در دیوان مطرع و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود درخواست به دادگاه صادر کننده ارجاع و در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه , رسیدگی در دیوان تا صدور حکم متوقف میشود.

دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر میکند و در صورت قبول , رسیدگی ماهوی میکند.

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست ذکر شده جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.

تاثیر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم :

1- اگر محکوم به غیرمالی باشد : اجرای حکم متوقف خواهد شد.

2- اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد ک به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ میشود و اجرای حکم ادامه میابد.

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت 2 حکم باشد دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.

اگر رای به علت اعتبار امر مختومه در مرحله فرجام مورد رسیدگی قرار گیرد رای موخر ( رای دوم ) بی اعتبار است و نقض بلاارجاع میشود و به درخواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام میشود همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض میشود اما اگر رای به علت اعتبار امر مختومه در مرحله اعاده دادرسی مورد رسیدگی باشد دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض میکند و حکم اول به قوت خود باقی می ماند و دادگاه حق نقض حکم پیشین را ندارد.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل دعوی شود.

هزینه اعاده دادرسی معادل هزینه مرحله فرجام خواهی است.

رایی که بر اساس اعاده دادرسی صادر میشود تابع قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدید نظر و حسب مورد قابل فرجام میباشد.

حکم صادره در اعاده دادرسی نمیتواند غیابی باشد.

/ 2 نظر / 73 بازدید
سمیرا

م «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود هم سجده بی سلاح او خونین بود افسوس که چند ساعتی بعد نماز پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .

محسن تاجيك

سلام دوست عزيز. انصافاً وبلاگ خوبي براي دانشجويان حقوق داريد. انشااله كه موفق و مويد باشيد. البته بايد اينكار را ادامه دهيد. خوش باشيد